Privacy Policy

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Senetic S.R.O. so sídlom Czech Republic, Rybná 682/14, Staré Město 110 00 Praha 1 (ďalej len „Senetic") je správcom vašich osobných údajov.

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu: [email protected]

Pokiaľ ide o údaje spracúvané v rámci služieb a aplikácií spoločnosti Microsoft, vaše osobné údaje budú spracované v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Microsoft.

Účely a právny základ spracúvania údajov

Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme vám mohli poskytnúť uspokojivú odpoveď a uzavrieť zmluvu. Vaše osobné údaje budú spracované na nasledujúce účely:

1) Udržiavanie kontaktu súvisiaceho s vaším dopytom, vybavovanie sťažností a žiadostí, odpovedanie na otázky,

2) Predaj, realizácia nákupných objednávok,

3) Zisťovanie, uplatňovanie a obhajovanie nárokov,

4) Realizácia marketingových aktivít.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je nevyhnutnosť:

1) podniknúť kroky na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy s vami a jej plnením,

2) dodržiavať zákonné povinnosti uložené Seneticu ako podnikateľskému subjektu a platiteľovi dane,

3) presadzovať oprávnený záujem Seneticu spočívajúci v zisťovaní, uplatňovaní a obhajovaní nárokov,

4) v prípade marketingových aktivít – váš slobodne udelený súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu spracúvania údajov, t.j. do uplynutia premlčacej doby na nároky alebo bremená alebo do odvolania súhlasu – v závislosti od účelu spracúvania.

Príjemcovia údajov

K vašim osobným údajom budú mať prístup iba zamestnanci a spolupracovníci poverení spoločnosťou Senetic. V určitých situáciách môže spoločnosť Senetic poskytnúť vaše osobné údaje iným príjemcom, ako sú napríklad poskytovatelia IT služieb a riešení. Zoznam poskytovateľov, ktorých využívame, nájdete tu. Zoznam poskytovateľov, ktorých využívame, nájdete tu.

Naši dodávatelia sídlia najmä v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), najmä v Poľsku a Írsku. Niektorí naši dodávatelia však sídlia mimo EHP. Z dôvodu prenosu vašich údajov mimo EHP sme sa snažili zabezpečiť, aby naši dodávatelia zaručili vysokú úroveň ochrany osobných údajov. Vaše údaje môžu byť prenášané do krajín, v súvislosti s ktorými Európska komisia vydala rozhodnutie o primeranej ochrane osobných údajov. Ak takéto rozhodnutie nebolo vydané, prijímame vhodné bezpečnostné opatrenia, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov, ako sú štandardné zmluvné doložky prijaté Európskou komisiou.

Tieto štandardné zmluvné doložky sú dostupné na webovej stránke Európskej komisie. Okrem toho máte právo požiadať o ich kópiu zaslaním žiadosti.

Vaše práva

Zabezpečujeme výkon vašich práv uvedených nižšie tým, že nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu: [email protected].

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, vrátane získania kópie vašich údajov, na opravu alebo doplnenie vašich údajov. Máte právo namietať proti spracovaniu, ako aj proti prenosnosti údajov. Ďalej môžete požiadať, aby v prípadoch ustanovených zákonom boli vaše údaje vymazané alebo aby sa obmedzilo ich spracovanie.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Získajte pomoc od našich špecialistov!

Náš tím odborníkov je vám k dispozícii. Zodpovieme všetky vaše otázky, vyberieme individuálnu ponuku a pomôžeme vám produkt implementovať.

Máte otázku? Kontaktujte nás
Microsoft Visual Studio, pakiet Office - cena